06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Ontwikkelingstraject voor Stichting Mooiland Maasland

Wat
Ontwikkelingstraject organisatiesensitiviteit, organisatieanalyse en beïnvloedingsvermogen.

Voor wie
Stichting Mooiland Maasland.

Behoefte Stichting Mooiland Maasland
Naar aanleiding van een afgerond fusietraject ontstond bij de Stichting Mooiland Maasland de behoefte aan een ontwikkeltraject op het gebied van organisatiesensitiviteit, organisatieanalyse & interpretatie en beïnvloedingsvermogen voor de stafafdeling Advies en Ontwikkeling (A&O).

Aanpak
Op basis van de veranderde structuur, cultuur, werkprocessen en belangen was het belangrijk dat de medewerkers van de stafafdeling ontdekken hoe het nieuwe krachtenveld werkt. In dit  ontwikkeltraject was de huidige praktijk en gezamenlijke werksituatie van de stafafdeling A&O het uitgangspunt. Voor het ontwikkelen van organisatiesensitiviteit, organisatieanalyse, en beïnvloedingsvermogen is het belangrijk dat de deelnemers onderling veel uitwisselen en reflecteren. Daarom bestonden de trainingsprogramma’s uit casusbesprekingen, analyse/interpretatie van (on)mogelijkheden en optioneel associëren, collegiale consultatie, feedbacksessies, praktijkgerichte analyses en gedragsreflecties. De werkvormen waren: vraaggericht werken, casuïstiek, multidisciplinaire benadering, feedbacksessies, organisatiegericht analyseren en gedragbenadering. Hierdoor was het ontwikkeltraject heel ervaringsgericht, collegiaal interactief en praktisch van aard.
 
Resultaat
De deelnemers kunnen nu:
– zichzelf als authentiek en doortastend stafadviseur presenteren op basis van eigen kennis, vaardigheid en gedrag (naar de diverse opdrachtgevers toe); 
– met zelfkennis en zelfvertrouwen een creatieve, doortastende en effectieve invulling geven aan de functie van stafadviseur (vanuit zichzelf);
– een eigen ontwikkelpad vaststellen om opgedane leerervaringen te borgen en uit te bouwen; 
– onderling in teamverband kennis uitwisselen en samenwerken als stafafdeling op basis van elkaars kwaliteiten en hierover met elkaar van gedachten te kunnen wisselen (collegiale samenwerking, uitwisseling en consultatie).