06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Ontwikkeltraject Organisatiesensitiviteit en Veranderingsprocessen

 

Wat
Dit ontwikkeltraject Organisatiesensitiviteit en Veranderingsprocessen ‘Sámen op weg naar anders’.  

Voor wie
Voor de stafdeling Beleid en Advies van de politie Gelderland-Zuid.

Behoefte politie Gelderland-Zuid 
Op basis van de aanstaande veranderende structuur, cultuur en werkprocessen is het belangrijk dat de medewerkers van de stafafdeling ontdekken hoe het nieuwe krachtveld werkt bij de leidinggevenden. Van daaruit kunnen ze zich beter inleven in de belangen, verwachtingen en vragen waarmee deze leidinggevenden te maken krijgen. Met deze inzichten kunnen de stafmedewerkers inschatten hoe zij hun eigen inspanningen kunnen omzetten in win-winsituaties met hun diverse lijnmanagers (opdrachtgevers).

Aanpak
Het doel van het trainingsprogramma is het ontwikkelen van organisatiesensitiviteit en het verkrijgen van inzicht in veranderingsprocessen. Daarvoor is het belangrijk dat de deelnemers onderling veel gedachten uitwisselen en reflecteren. Daarom is het trainingsprogramma samengesteld uit casusbesprekingen, analyse en interpretatie van (on-)mogelijkheden en optioneel associëren, collegiale consultatie, feedbacksessies, praktijkgerichte analyses en gedragsreflecties. De werkvormen bestaan uit vraaggericht werken, casuïstiek, multidisciplinaire benadering, feedbacksessies, organisatiegericht analyseren en gedragsbenadering. Hierdoor is het ontwikkelingstraject heel ervaringsgericht, collegiaal interactief en praktisch van aard. Om te waarborgen dat het ontwikkelingstraject boeiend is en aansluit op de wensen van de deelnemers, zorgt de trainer ervoor het programma wordt afgestemd op de verschillende leerstijlen van de deelnemers. Daarnaast sluit de trainer aan op het al aanwezige niveau van elke individuele deelnemer met betrekking tot het leerproces en de aan te leren vaardigheden.

Resultaat

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om in de veranderende organisatie:
– zichzelf als authentiek en doortastend te presenteren op basis van eigen kennis, vaardigheid en gedrag;
– met zelfkennis en zelfvertrouwen een creatieve, doortastende en effectieve invulling te geven aan hun functie;
– een eigen ontwikkelingspad vast te stellen om opgedane leerervaringen te borgen en uit te bouwen (talent en potentieel borging);
– onderling in teamverband uit te wisselen en samen te werken als afdeling op basis van elkaars kwaliteiten en hierover met elkaar van gedachten te wisselen (collegiale samenwerking, uitwisseling en consultatie);
– organisatiesensitiviteit en inzicht in veranderingsmodellen en -processen toe te passen;
– veranderingsvaardigheden en -stappen te hanteren;
– omgaan te gaan met bronnen van invloed en weerstand te begrijpen;
– omgaan te gaan met het politiek krachtenveld;
– de relatie met een leidinggevende in de veranderende organisatie op te bouwen en te behouden;
– inzicht te hebben dat deskundigheid slechts één invloedbron is, naast andere invloedbronnen die met de medewerker zelf te maken hebben;
– inzicht te hebben in huidige eigen veranderingskwaliteiten en invloedbronnen;
– via oefening bewust te worden van gewenste gebruik van de bronnen.