06 509 40 366 benno@maakjecomeback.nl

Training Klantgerichtheid voor gemeente Amsterdam-Zuidoost

Wat
Training Klantgerichtheid.

Voor wie

Gemeente Amsterdam-Zuidoost.

Behoefte Gemeente Amsterdam-Zuidoost
Om aan de wensen en behoeften van de burger als klant te voldoen, heeft het stadsdeel één aanspreekpunt voor de klant gecreëerd. De nieuw opgerichte sector Publiekszaken vervult in dit gekozen dienstverleningsconcept een centrale rol. Het stadsdeel Zuidoost had behoefte aan een training klantgerichtheid voor de medewerkers van de sector Publiekszaken.

Aanpak
Iedereen ontwikkelt tijdens zijn leven een eigen manier van leren, zoals leren door theorie, leren door directe ervaring, leren door sociale interactie en leren door reflectie. Benno verbindt daarom leeractiviteiten altijd met de theorie. Om nu zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende leerstijlen, combineerde Benno deze vier manieren van leren. Dat houdt in dat hij naast theoretische kennisoverdracht, deelnemers ervaringen liet delen, praktijkvoorbeelden liet oefenen of die te laten zien en bespreken. De training had een zeer praktische insteek, was ‘to the point’ en had de nodige humor. Deze training bestond uit twee dagdelen, dagdeel 1: ‘Wat houdt klantgericht werken in?’ en dagdeel 2: ‘Communiceren met klanten’.

Resultaat
Nu weten de deelnemers: 
– welke kernwaarden het stadsdeel hanteert en hebben zij eenzelfde beeld van wat klantgerichtheid inhoudt; 
– het belang van klantgericht denken en handelen en hun eigen rol daarin; 
– handvatten te hanteren om op klantgerichte manier gesprekken te voeren zonder verwachtingen te scheppen die later niet kunnen worden waargemaakt.